Interná časť
login:
heslo:
 

Anotácia projektu


   Zámerom projektu je - v dvoch rovinách: v rovine základného i aplikovaného výskumu - prispieť k poznaniu, čo je to schopnosť učiť sa a identifikovať časť spektra procesov, ktoré túto schopnosť konštituujú. Schopnosť učiť sa bude skúmaná z pohľadu kognitivistickej paradigmy, so zameraním sa na exekutívne funkcie a ich účasť v procesoch učenia sa. V rámci projektu bude uskutočnená konštruktová validizácia Delis-Kaplan Executive Functions System (D-KEFS; Delis, Kaplan & Kramer, 2001) – nástroja na meranie súčasti systému exekutívnych funkcií. Ide o súbor testových úloh založený na najnovších koncepciách kognitívneho fungovania a v slovenskom prostredí predstavuje absolútne nóvum. Po adaptácii a validizácii nástroja bude vykonaná jeho štandardizácia zameraná na dve cieľové skupiny: 9-10 r. nadaných žiakov a ich vrstovníkov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia s rómskym materinským jazykom. Jedným z výstupov projektu tak bude moderný adaptovaný test kognitívneho fungovania pripravený na široké použitie v pedagogicko-psychologickej praxi a výskume. V rámci projektu - v rovine základného výskumu bude prostredníctvom multivariátnych štatistických modelov analyzovaný vzťah medzi exekutívnym fungovaním a schopnosťou dieťaťa učiť sa. Z takto nadobudnutého poznania budú následne konštituované série úloh pre stimuláciu a rozvoj tých exekutívnych funkcií žiakov, ktoré boli v procese bádania identifikované ako kľúčové.

Copyright © 2012 UNIPO, Všetky práva vyhradené.